سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار شاهرخ آبادی – عضو ت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان
حسام الدین نبی زاده رفسنجانی – دانشجوی کارشناسیارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهرا

چکیده:

به طور معمول درفرآیند مد لسازی نشت آب از پی سد، به دلیل شرایط مرزی پیچیده، از رو شهای کلاسیک مانند اجزای محدود استفاده م یشود که این روشها در مناطقی با هندسه پیچیده و مرزهای ناهموار، با نواقص و محدودیتهایی همراههستند. امروزه شاخه جدیدی از رو شهای محاسباتی به نام روشهای بدون شبکه در حال توسعه است. در این روش معادلات دیفرانسیل بر اساس موقعیت ی کسری از نقاط میدان مساله و بدون نیاز به شبک هبندی اضافی حل میشوند. در حال حاضر این رو شها به صورت کاربردی در بعضی از علوم مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله سعی در به کارگیری روش بدون شبکه مبتنی بر روش الما نهای طبیعیNEM) و دوایر همسایه طبیعی در مد لسازی دیواره آ ببند سد است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد، این روش دارای دقت بیشتری نسبت به روش اجزای محدود است.