سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داوود تحویلدارزاده – گارشناس ارشد سازه کشتی – سازمان صنایع دریایی – گروه شناورهای سطحی
حمید رضا زارعتگر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مقاله حاضر به معرفی دو روش المان مرزی جهت تعیین ضرایب هیدرودینامیکی مقاطع دو بعدی کشتی ها پرداخته شده است. کاربرد اصلی این روش ها در برنامه های تحلیل حرکات کشت یها می باشد که مبتنی بر تئوری نواری هستند. روش اول را روش توزیع چشمه تشکیل داده و روش دوم فرم اصلاح شده روش توزیع چشمه می باشد. هدف اصلی از ارائه روش اصلاح شده برای روش توزیع چشمه، حذف خطاهای ناشی از فرکانس های نامنظم می باشد که در روش توزیع چشمه م یتواند بوجود آید. جهت حذف فرکانس های نامنظم مقاطع منقطع سطح آزاد، روش توزیع چشمه از تعدادی چشمه اضافی بر روی درپوش عرشه واقع در محل خط آبخور بهره م یگیرد. استفاده از روش درپوش عرشه موجب حذف برخی از فرکانس های نامنظم م یگردد اما موجب ایجاد فرکان سهای نامنظم جدیدی در فرکان سهای بالاتر می گردد که به تعویق انداختن وقوع فرکانس های نامنظم اغلب موجب انتقال آنها به خارج از محدوده فرکانسی امواج دریا م یگردد.