سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
باقر انوری پور – استادیار دانشگاه صنعت نفت
نادر نبهانی – استادیار دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

باتوجه به اینکه دربرخی ازصنایع وجود دستگاه ها وتجهیزات بیشتر ازافراد است که آنها را به کارمیگیرند و همچنین حوادث مختلف ناشی ازمکان نامناسب دستگاه ها اهمیت جانمایی تجهیزات و مدیریت درستی از ریسک های ناشی از انها برهیچ کسی پوشیده نیست بدیهی است درصورت عدم جانمایی مناسب هرچند باوجود طراحی مناسب تجهیزات نمی توان به ایمنی کامل دست یافت درراستای اهمیت جانمایی تجهیزات درصنایع مختلف دراین نوشته استفاده ازتکنیکهای ارزیابی ریسک برای پیشنهادشده است طبق این روش فاکتور ریسک که خود شامل تمامی جنبه های HSE برای تجهیزات میب اشد محاسبه شده و سطح بحرانی بودن تجهیزات از لحاظ ماهیت خطر آنها برای نگهداری اولویت بندی میشوند یک مطالعه موردی برای آشنایی با روش کار دریک پالایشگاه نفت ارایه شده است نتایج حاصل نشان میدهند که برای تصمیم گیری درمورد مکان مناسب تجهیزات استفاده از تکنیک ها وروشهای مناسب ضروری است