سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا زارع پور – کارشناس ارشد اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد طرح، شرکت مهندسی مشاور مهاب قد
مرتضی تهامی پور – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه
علیرضا شاوردی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی وکارشناس بخش بررسی های اقتصادی، شرکت مهند

چکیده:

منابع آبی با توجه به تقاضای رو به افزایش حجم و استفاده های متفاوت از آن به شدت تحت فشار است و تخصیص این منابع محدود میان نیازهای رو به افزایش، روز به روز مسائل پیچیده تری را برای مدیریت منابع آب فراهم می کند. برآورد ارزش آب قادر است، راهگشای حداقل دو مساله مهم در مدیریت منابع آب باشد. اول اینکه بهترین و موثق ترین ابزار تخصیص، ارزش اقتصادی آب است. دوم اینکه، در سرمایه گذاری در طرح های منابع آب باید توجه داشت که ارزش و هزینه کامل آب در تعادل و برابری قرار گیرند. این دو موضوع می تواند دو خط مشی مهم در حیطه تصمیم گیری های مدیریتی را فراهم آورد. در این مطالعه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان گلستان برآورد شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل ۵۳۰ پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی در سال ۱۳۸۸ در استان گلستان بدست آمده است. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب برای خانوارهای شهری و روستایی و کل استان به ترتیب ۵۱۳۲ و ۳۹۴۲ و ۴۵۵۶ ریال می باشد. همچنین موثرترین عوامل در میزان تمایل به پرداخت برای خانوارهای استان ، به ترتیب تحصیلات سرپرست خانوار، اندازه خانوا،ر مصرف آب در طی ماه و درآمد ماهیانه می باشند