سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا کریمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آب , دانشگاه رازی
یاسر میناتور –
علی اکبر اختری – استادیار گروه مهندسی عمران , دانشگاه رازی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفت

چکیده:

اجزاء محدود، یکی از روش های عددی برای حل مسائلی است که در حالت کلی جواب تحلیلی ندارند . از جمله مسائلی که می توان آنرا با روش اجزاء محدود حل نمود معادلات سنت ونانت و اندازه حرکت و پیوستگی است که معادلات پایه در مسائل مهند سی آب می باشد . در جریان غیر دائمی، عمق یا دبی و یا هر دو، در اثر تغییرات زمانی تغییر می نماید که این تغییر می تواند در اثر عوامل طبیعی مانند نوسان امواج ، جزر و مد اقیانوس و یا سیلاب ناشی از شکست سد باشد و به همین ترتیب محاسبه تغییرات عمق و سرعت آب در رودخانه و در اثر حرکت موج سیلاب جهت بررسی امکان غرقاب شدن مناطق مسکونی اطراف رودخانه اهمیت خاصی دارد . در این مقاله ابتدا معادلات آبهای کم عمق تشریح شده وسپس جهت کاربرد روش اجزاء محدود ، به روش ریلی ریتز با المان های دو گره ای گسسته سازی وماتریس سختی جزء و کل محاسبه می شود. باحل دستگاه معادلات حاکمه به روشهای غیر صریح، عمق و سرعت جریان در طول کانال و در زمان های مختلف بدست می آید . مدل عددی با نتایج تحلیلی سایر محققین صحت سنجی شده و انطباق بسیار مناسبی مشاهده گردید . در انتها، مدل اجزاء محدود با المان های س ه و چهار گرهی گسسته سازی شده و نتایج آنها از نظر سرعت ،عمق ودبی در طول کانال مقایسه می شود . کلیه شبیه سازی ها باکد های برنامه نویسی شده با امکانات برنامه نویسی ویؤوال بیسیک صورت گرفته است