سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود شفیعی سرتشنیزی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه
ناصر خاجی – دانشیار مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین تحقیق از اتوماتای سلولی Cellular automata برای شبیه سازی حرکت موج درون صفحه در محیط دو بعدی استفاده شده است دراتوماتای سلولی تنظیم شده فضای مکان بصورت سلولهای مربعی گسسته می شود و مساله در گامهای زمانی تحت بررسی طبق قواعد همسایگی حل می شود در مساله انتشار موج قواعد همسایگی از پایستگی جرم و ممنتوم بدست می آیند درهرگام زمانی وضعیت هرسلول از وضعیت سلولهای همسایه درگام زمانی پیشین منتج می شود همین مساله سبب می شود این روش به نسبت بسیاری از روشهای عددی دیگر هزینه محاسباتی کمتری داشته باشد دراین روش پتانسیل بسیار بالایی برای پردازش موازی به وجود می آید بنابراین این روش م یتواند برای تحلیل مدلهای بزرگ سودمند باشد. نحوه وارد شدن استفاده از مصالح مختلف درمحیط حل نیز در مدل ارائه شده بررسی خواهد شد.