سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا موذن جهرمی – دانشکده مهندسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
منصور کیانی مقدم – دانشکده مهندسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
زینب صدیقی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

چکیده:

ارزیابی و تصمیم گیری در مورد مسائل چندمعیاره همواره ذهن بشر را به خود مشغول کردها ست معیارهای فراوان و با ماهیت های مختلف که بعضا نظرات شخصی افراد متخصص ارجحیت آنها را بریکدیگر مشخص می کند هر ارزیابی را به سمت استفاده از روشهای علمی و دقیق سوق می دهد بنادر بعنوان سازمانهایی که ارزیابی عملکردشان بستگی به عوامل زیاد و متنوعی دارد نیز نیازمند روش علمی مناسبی برای ارزیابی عملکرد خود هستند در این تحقیق برای نشان دادن کاربرد روش سلسله مراتبی در محیط فازی برای ارزیابی عملکرد بنادر سه بندی چابهار، بوشهر و شهید رجایی – بندرعباس بعنوان بنادر نمونه کاوی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرارگرفته اند. معیارهای درنظر گرفته شدهدراین تحقیق از بررسی دقیق ادبیات موضوع و انجام مصاحبه با افراد متخصص امر بدست آمده اند.