سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه رضوی راد – دانشجوی دکتری، دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
احمد فربانی – استادیار دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده:

با صنعتی شدن کشورهای پیشرفته، تولید زبالههای هستهای افزایش یافته و مدیریت آنها به یک مسئلهی مهم تبدیل شده است. به عنوان یک راه حل، تشکیلات زمینشناسی عمیق (مخصوصا سنگهای رسی) در طول یک دورهی مناسب به عنوان سنگهای میزبان مورد توجه قرار گرفتهاند تا زمانی که قدرت رادیواکتیو (پرتوزایی) این زبالهها کاهش یابد. در این مطالعه، روشهای توموگرافی مقاومت ویژهی الکتریکی و پلاریزاسیون القایی در حوزهی زمان و فرکانس برای توصیف سنگهای رسی در سایت آزمایشگاهی تورنمیر Tournemire به کار گرفته شدهاند. پروفیلهای خطی (بر روی زمین) در یک گالری در تونل تورنمیر انتخاب شده است. نتایج ما توانایی فرضی روش های الکتریکی برای شناسایی زون آسیب دیده در اثر حفاری و اشباع نشدهی نزدیک دیوارههای گالری EDZ: Excavation Damaged Zone و شکستگیهای تکتونیکی پر شده با کلسیت را تایید میکنند.