سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا قوامی ریابی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

در پارهای از تحقیقات صورت پذیرفته در محیطهای ثانویه بمنظور بررسی و شناسایی مناطق مرتبط با کانیسازی توسط برخی از محققین، پیش فرض برجا بودن رسوبات مطرح بوده است. به عبارت دیگر احتمال توسعه سیگنالهای اکتشافی ژئوشیمیایی در محیطهای ثانویه غیر برجا تقریبا مطرح نبود و یا تاکنون تائید نگردیده است. در این تحقیق هدف آن است که بر اساس مجموعه شواهد ژئوشیمیایی اثبات کرد که حتی در محیطهای ثانویه غیر برجا همانند ماسههای بادی امکان توسعه سیگنالهای کانیسازی وجود دارد. شرایط سخت تر به لحاظ گسترش هالهها در این تحقیق آن است که ماسههای بادی بر روی یک سد ژئوشیمیایی (لایه کالکریت) تشکیل گردیدهاند، که خود عامل توقف و یا عدم اجازه گسترش سیگنالها است. این تحقیق بر روی ذخیره سولفید تودهای که در عمق تشکیل گردیده و فاقد رخنمون در سطح میباشد صورت پذیرفته است.