سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر طریقت – استاد یار دانشکده عمران،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
احسان دادار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

یکی ازمهمترین موضوعاتی که درمهندسی سازه همواره مطرح بوده است موضوع تعیین جابجایی وتغییر شکل درسازه می باشد.در حال حاضر در آزمایشگاه هاوهمچنین در پروژه های تحقیقاتی و سازه های کامل جا بجایی وتغییرشکلهارابااستفاده ازانواع حسگر های الکترونیکی تعیین می کنند.وجودمحدودیت های زیاددراستفاده ازاین روشهاکه دربخش های بعدی بر شمرده میشوندباعث گردیده که محققین بدنبال روشهایجدیدتری دراین زمینه باشند. دراین تحقیق به علم پردازش تصویر بعنوان روشی جدیددر تعیین جابجایی پرداخته شده است .در این مقاله نتایج تستهای آزمایشگاهی انجام گرفته توسط نویسندگان و مقایسه این نتایج با روشهای دیگرارائه میگردد.این تحقیق روشی نووجدیدرامعرفی می نمایدکه می تواندپایه واساسی مناسب برای این روش در تحقیقات آینده باشد