سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد شاهمرادی –

چکیده:

در بسیاری از بخشهای مختلف بیمارستان، عقونتهای بیمارستانی، با تقریب ۱۰% بیماران که در طی اقامت در بیمارستان دچار عفونتهای بیمارستانی می شوند، یک مشکل عمده بشمار می رود. انتقال هوابرد یکی از مهمترین مسیرها برای شماری از پاتوژنهای بیمارستانی است. برای مبارزه با این مشکل تعدادی استراتژی های مهندسی کنترل از قبیل، کاربرد تابش اشعه ماورای بنفش میکروبکش و فنون پیشرفته تهویه که قابل اتخاذ می باشند وجود دارند. این مقاله (بیان هنر) در گندزدائی هوا را مشخص می کند و کارهای اخیر تحقیقی در این زمینه را مورد مرور و بررسی قرار می دهد.