سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

جریان اب در رودخانه ها باعث شسته شدن موادبستر و دیواره ها شده و آنها رادر مسیر جریان بحرکت درم یاورد در هیدرولیک به کلیه ذرات سنگی و معدنی که در اثر جریان آب از جایی به جایی منتقل شده اند و یا د رحال انتقال می باشند رسوب اطلاق می شود حرکت مواد و مصالح در ابراهه را انتقال رسوب می گویند و مواددر حال حرکت باررسوبی راتشکیل میدهند از نقطه نظر مکانیزم انتقال بار رسوبی به دودسته بارمعلق و باربستر تقسیم می گردد چگونگی حمل و نقل موادمعلق و شیوه های مختلف محاسبه آن از موضوعات مهم و مطرح هیدرولیک می باشند. طی قرن گذشته روشهای متعددی برای تخمین بار رسوبات معلق ارائه شده است که از ان جمله روشهای Toffageti 1i967 , Einstein 1950 , Celik and rodi 1991 , samaga et al 1986 , van rijn1984 می باشد متاسفانه با توجه به پیچیدگی پدیده انتقال رسوب و اندرکنش تعدادزیادی از پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی هیچ یک از روشهای ارائه شده تاکنون مقبولیت همگانی نیافته و از دقت کافی برخوردار نمی باشد از این رو تحقیقات گسترده ای در زمینه انتقال رسوب به منظور یافتن راه حلهای جدید و یا اصلاح روشهای موجو د در سراسر دنیا در جریان می باشد.