سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان نامور – استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و که

چکیده:

گونه های مختلف مگس مینوز، از جمله مهمترین آفات سبزیهای گلخانه ای و فضای باز به ویژه خیاار و گوجه فرنگی در جنوب استان کرمان )منطقه جیرفت(، محسوب می شوند. کاهش مصرف حشرهکشهای شیمیایی به منظور به حداقلرساندن با یمانده سموم روی این محصولات، یکی از نیاز هاای اساسای باه حساب می آید . کاربرد تله های زرد رنگ چسبناک و مصرف حشرهکش های گیاهی نظیر چریش به عنوان جایگزین سموم شیمیایی، روشهایی هستند که در موردبسیاری از آفات بخوبی بکار رفته و می توانند برای کاهش جمعیت مگس مینوز سبزیجات نیز مورد استفاده قرار گیرند. بهاین منظور و با هدف تولید محصول سالم، تحقیق حاضر بصورت چندین آزمایش به انجام رسید. در مرحله اول، در قالب دو طرح بلوکهای کام تصادفی ابتدا مناس ترین ارتفاع نص تلههای زرد رن چسبناک از سطح زمین تعیین گردید و سپس بهترین تراکم نص تله ها در ارتفاع تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفت.