سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا واحدی – دانشجویکارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
عبداله طاهری تیزرو – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

علیرغم اهمیت کیفیت آبهای زیرزمینی درفرآیند مطالعه مدیریت بهینه و صحیح منابع آب باید اذعان نمود که درکشور پهناورمان تغییرات مکانی کیفیت منابع آبهای زیرزمینی با روشهای نوین چندان مورد توجه و تحلیل قرارنگرفته است دراین پژوهش بنا به ضرورت بکارگیری روشهای غیرکلاسیکتحلیل کیفی منابع آب در آبهای زیرزمینی دشت زرین آباد گل تپه واقع در استان زنجان بهترین روش زمین آمار برای تحلیل تغییرات مکانی برخی از مهمترین شاخصهای کیفیت آب زیرزمینی از جمله T.D.SPH ,SAR ,EC تعیی شد و نقشه های پهنه بندی حاصل از بهترین روش زمین آمار تهیه گردید درمجموع ارزیابی های براساس آماره های خطای نسبی نظیر ریشه میانگین مربعات خطا RMSE و میانگین مطلق خطا MAE انجام شد مدل کوکریجینگ به عنوان روش مطلوب دراکثر پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مورد استفاده در دشت زرین آباد گل تپه معرفی گردید.