سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد برشنده – کارشناس ارشد عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ابوالفضل شمسایی – استاد و عضو هیات علمی گروه عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
سعید علیمحمدی – عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران

چکیده:

چالش های موجود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تجدید نظر در خصوص تخصیص بهینه آب را اجتناب ناپذیر نموده لذا بایستی مدیریت یکپارچه منابع آب سرلوحه تصمیم گیری مدیران باشد. در این تحقیق به منظور بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه منابع آب درغرب دریاچه ارومیه ۸ معیار تعیین گردید. سپس وزن معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( تعیین و با استفاده از روش SAW و TOPSIS رتبه بندی شدند. با ترکیب حالتهای مختلف از گزینه ها، ۵ سناریو تعریف گردید و رتبه بندی سناریو ها با استفاده از روش های وزن دهیساده و شباهت به حل ایده آل انجام شد. پس از اعمال روش های مختلف استراتژی های اولویت بندی نتایج حاصل از روش شباهت به حل ایده آل پذیرفته شد . در نهایت سناریو ۲ انتخاب گردید. اجرای این سناریو موجب: ۵۵۵ میلیارد ریال صرفه جویی در اعتبارات عمرانی، جلوگیری از زیر آب رفتن روستاها، انتقال سالانه ۲۲۳ میلیون متر مکعب ۱۵ سال زودتر به دریاچه ارومیه، تامین نیاز آبی ذینفعان، اطمینان حداکثری از کارایی پی سد بعلت کاهش ارتفاع سد ، تامین آب مورد نیاز دریاچه با حداقل انتقال مستقیم، کاهش فشار اجتماعی بر فعالیتهای توسعه ای وزارت نیرودر حوضه دریاچه ارومیه شده است.