سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – دکتری اقلیم شناسی
یوسف حسن زاده ایمچه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

عدس یکی ازانواع اصلی حبوبات می باشد که با داشتن درصد بالایی ازپروتئینکیفیت و ارزش غذایی خوب و هضم آسان ازاهمیت خاصی درمیان حبوبات برخوردار بوده و به عنوان یکی ازمهمترین منابع پروتئین درتغذیه مردم استفاده میشوددرسالهای اخیر کشت این گیاه دراستان اردبیل رشد فزاینده ای داشته اما با توجه به تاثیر عوامل گوناگون بررشد و عملکرد عدس فرایند سنجش تناسب اراضی برای کشت آن مستلزم استفاده ازاطلاعات جامع و متنوع مکانی و توصیفی است لذا دراین پژوهش حاضر با درنظرگرفتن نیازهای اکولوژیک گیاه عدس ازروشهای تصمیم گیری چندمعیاره MCDM مبتنی برروش تحلیل سلسله مراتبی AHPروش مقایسه زوجی و روش نسبتی استفاده شده و سپس تحلیلهای لازم براساس نتایج بدست آمده انجام گرفت داده های مورد استفاده دراین پژوهش عبارتندازبارندگی سالانه بارندگی طول دوره رشد عدس دمای طول دوره رشد رطوبت نسبی بادارتفاع شیب جهت و عمق خاک می باشند.