سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک
رضا محبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک
محمدعلی ریاحی – دانشیار گروه فیزیک زمین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

با عبور سیگنال لرزهای از میان هیدراتهای گازی، در اثر پدیده جذب، مولفههای فرکانسی بالاتر موجود در سیگنال از پهنای باند سیگنال خارج شده و نتیجتاَ فرکانس غالب سیگنال نیز کاهش یافته که در نهایت منجر به کاهش محتوای فرکانسی سیگنال لرزهای میشود. پیشتر انتقال به فضای زمان و فرکانس، با استفاده از تبدیل فوریه روی پنجرههای زمانی کوچکی صورت میگرفت. این روش تحت عنوان تبدیل فوریه زمان کوتاهSTFT) شناخته میشد. محاسبه طیف زمان-فرکانس از این روش احتیاج به یک پنجره زمانی از پیش تعیین شده دارد که این موجب ثابت شدن تفکیکپذیری زمان- فرکانسی خواهد شد. برای بررسی یک سیگنال غیر ایستا که در آن فرکانس با زمان تغییر میکند. به یک پنجره متغیر با زمان احتیاج داریم این مشکل بعدها با معرفی تبدیل موجک پیوستهCWT) بر طرف شد. تبدیل موجک پیوسته از خاصیت تغییر مقیاس و جابجایی موجک استفاده میکند و با اتساع و فشرده کردن موجک، به جای طیف زمان-فرکانس، طیف زمان-مقیاس یا مقیاسنگار سیگنال مورد نظر را بدست میدهد. با تبدیل مقیاسنگار به طیف زمان-فرکانس، یک نقشه زمان-فرکانس با تفکیکپذیری بهتر بهدست خواهد آمد که نتایج بهدست آمده از این روش حضور هیدراتهای گازی در دریای عمان را به خوبی نشان میدهد