سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه فتاحیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی , گروه مهندسی عمران , دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رضا حسامی کرمانی – استادیار گروه مهندسی عمران , دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بحران منابع آب به طور فزاینده ای تبدیل به یک چالش و یک مسئله پیچیده شده است. در سالهای اخیر به مسئله بهره برداری بهینه از مخازن توجه زیادی شده که با توجه به غیرخطی و پیچیده بودن این مسائل نیاز به استفاده از روشهای محاسبات نرم است. در این مقاله ضمن معرفی مختصر برخی از روشهای محاسبات سخت برای حل مسائل بهینه سازی مخازن شامل روش برنامه ریزی خطی , برنامه ریزی غیر خطی و برنامه ریزی پویا با ارایه برخی از کارهای تحقیقاتی اخیر که بر مبنای روشهای محاسبات نرم است مقایسه ای بین روشهای مختلف انجام شده،که نتایج نشان می دهند که روشهای مبتنی بر محاسبات نرم، راه حل دقیق تر و کاراتری را ارایه میدهد.