سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم علامتیان – استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران
محمدرضا جعفرزاده – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روشهای حجم محدود گودونفی بر اساس سه مرحله بازسازی، تکامل و متوسطگیری بنا شدهاند. در این روشها، دقت نتایج به چگونگی بازسازی متغیرهای وابسته درون سلول محاسباتی بستگی دارد. در این مقاله نتایج روشهای بازسازی مرتبه اول و دوم با یکدیگر مقایسه میشوند. در این کار روش حجم محدود PPML برای حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق توسعه داده میشود. نتایج این روش با حل تحلیلی و نتایج بدست آمده از روشهای Roe-TVD و PPM مقایسه میشود. نتایج عددی نشان میدهد که روش PPML در مقایسه با روش PPM پیشانی موج را تیزتر پیشبینی میکند. بر اساس دادههای عددی این مقاله، روش Roe-TVD که بر بازسازی مرتبه اول استوار است در مقایسه با دو روش دیگر نتایج مطلوبتری بدست میدهد.