سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ابراهیمی نیا –

چکیده:

زبان دارای کنش دوگانه ای است هم می توان آن را وسیله شناخت، یعنی ابزار تفکر و هم وسیله ارتباطی، ابزار زندگیاجتماعی دانست. همچنان که رفتار ها و گفتار ها می توانند از اندیشه بر آمده باشند به همان نسبت می توانند اندیشهرا نیز تحت تاثیر قرار دهند. درسبک زندگی، به وضوح زبان واندیشه را می بینیم. هم در ارائه سلیقه ها، هم بیان ایده هاو عقاید وهم انتخاب ها و تصمیم گیری ها. یعنی زبان ومهارت های زبانی که بیان کننده اندیشه افراد نیز هستند نقشعمده ای را در سبک زندگی ایفا می کنند.در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی را بطه سبک زندگی با روان شناسی زبان، به ویژه در حوزه کارکرد شناسی زبان،جنبه های اشتراکی دو مفهوم را مورد بررسی قرار دهیم.