سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسیح افقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه زمین شناسی
سید محمد امین کاظمینی – دانشجوی رشته چینه و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه ز

چکیده:

در این تحقیق سازند کربناته داریان(آپتین-آلبین زیرین) در برش کمال آباد واقع در شمال شرق شیراز (زون زاگرس چین خورده)، از نظر رخساره های میکروسکپی مورد مطالعه قرار گر فت. بر اساس مطالعات پتروگرافی و شواهد صحرایی این سازند شامل ۱۶ ریز رخساره می باشد. این ریز رخساره ها متعلق به ۵ کمربند رخساره ای بین جزر و مدی، لاگون، پشته های ماسه ای، بخشهای کم عمق و عمیق دریای باز می باشند. مقایسه الگوهای رخساره ای مشاهده شده و رخساره های استاندارد، موید آنست که این توالی بر رمپی کربناته با شیب یکنواخت نهشته شده است.