سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز پروانه نژاد شیرازی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور
محمد بهرامی – گروه زمین شناسی ، دانشگاه پیام نور ، شیراز ، ایران
فاطمه نظری – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی ، دانشگاه پیام

چکیده:

سازند داریان در برش مورد مطالعه با ستبرای (ضخامت) حدوداً ۲۵۰ متر عمدتاً از سنگهای آهکی تشکیل شده است.مشاهدات صحرایی و پتروگرافی نهشته های سازند داریان به شناسایی ۸ ریزرخساره کربناته و ۳ کمربند رخسارهای دریای باز (O) ، سد (B) و لاگون (L) منجرگردیده است. بررسی رخساره ها در منطقه ی مورد مطالعه و مقایسه ی آنها با محیط های رسوبی قدیمی و امروزی نشان داد که سازند داریان در پلاتفرم کربناته از نوع رمپ نهشته شده است.