سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید ابراهیمیان – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
محمد شجاع شفیعی – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران
مرتضی عاشورزاده – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران

چکیده:

پس از آنکه مدیران سازمانها و موسسات تجاری بر آن شدند که روشی برای یکپارچهسازی و بهبود روشهای تجارت پیدا کنند، راهکارهای زیادی مطرح شد یکی از این راهکارها، برنامهریزی منابع سازمانERP) است که با هدف بهبود بخشیدن به قابلیتهای ناهمگون سازمانها معرفی شد. از ابتدای پذیرش و پیاده سازیERP در سازمانها تاکنون، این حقیقت آشکار شد که این سیستم نیز خود دارای نقاط ضعف قابل توجهی میباشد. با توجه به اینکه بقای این سازمانها بدون حضور تکنولوژی فنآوری اطلاعات غیرقابل تصور است و در سالهای اخیر مبحث رایانش ابری بیش از پیش در آنهابه چشم میخورد[ ۱] و تحول شگرفی در ساختار تجارت بوجود آورد. ما در این مقاله راهکاری را ارائه کردهایم (Cloud-ERP که تلفیقی است از ERP و رایانش ابری. بطوریکه جنبههای مختلف دو اصلERP و رایانش ابری به صورت تئوری بررسی و راهکاری برای حل مشکلات سازمانها و بهبود بخشیدن روشهای تجارت و کسب و کار پیشنهاد کردهایم