سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی
سیمین ناصری – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
مهناز مظاهری – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده بیوتکنولوژی

چکیده:

در صنایع چرمسازی از کروم (۳+) به منظور دباغی پوست استفاده می شود. کروم (۳+) در شرایط ویژه و مناسب به کروم (۶+) تبدیل می گردد که مخاطرات بهداشتی برای انسان و محیط زیت دارد. به همین دلیل WHO و EPA استاندارد کل کروم دفعی جهت آبیاری و یا دفع به محیط زیست را کمتر از ۱mg/1 توصیه کرده اند. امروزه در مطالعات بیوتکنولوژی محیط زیست از قارچها و جلبکها در مقیاس آزمایشگاهی استفاده می شود. قارچ آسپرژیلوس اوریزا از خانواده آسکومیستها بوده و قادر است فلزات سنگین را جذب نماید. تاکنوت تحقیقاتی در سطح جهان مبنی بر کاربرد این قارچ در حذف کروم پساب صنایع چرمسازی در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت است. روش تحقیق: ابتدا نمونه برداری از پساب واحد کروم زنی از یک کارخانه چرمسازی منتخب به منظور تعیین Cr+3, TKN, TOC, PH و( (PO4)(-3 بر اساس آخرین دستورالعمل آزمایشات آب و فاضلاب انجام شد. سپس نسبت کربن به ازت در محدوده ۱۰ تا ۱۲ تنظیم گردید. سوش قارچ A.oryzae تهیه و در مقادیر ۰/۲۴%- ۰/۰۴% (وزن خشک) به پساب کروم دار و استریل شده در غلظت ۱۲۰-۱۰۸۰ mg/l تلقیح شد. نمونه ها در انکوباتوز شیکردار در دمای ۳۰C و دور ۱۵۰rpm به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت قرار داده شدند. میزان رشد قارچ و حذف کروم تعیین و نمونه ای که بیشترین میزان حذف کروم را داشتند جهت بررسی فاکتورهای محیطی انتخاب گردید. در مرحله نهایی میزان حذف کروم در داکتور ایرلیفت با ثابت نمودن شرایط محیطی بهینه تعیین شد. نتایج تحقیق: در مطالعات آزمایشگاهی حداکثر میزان حذف کروم از پساب در نمونه ای که غلظت کروم در آن ۲۴۰mg/l و میزان تلقیح ۰/۱۲% (وزن خشک) بود ۹۸/۲% تعیین گردید. میزان رشد توده سلولی و درصد حذف کروم در شرایط بهینه (۱۵۰ rpm, T=30 C, PH=5 و ماده مغذی دی هیدروژن فسفات آمونیوم به میزان ۰/۳%) به ترتیب ۰/۴۵% (وزن خشک) و ۹۹/۸% بدست آمد. همچنین میزان توده سلولی و حذف کروم در رامتور ایرلیفت با میزان هوادهی ۱/۵vvm پس از ۲۶ ساعت زمان ماند، ۰/۵۵% و ۹۹/۷% تعیین شد. بحث و نتیجه گیری: قارچ آسپرژیلوس اوریزاتوان رشد در پساب صنایع چرمسازی با غلظت ۲۴۰mg/l کروم را داراست. میزان حذف کروم در این غلظت در شرایط آزامیشگاهی و پایلوت ایرلیفت به ترتیب ۹۸/۲% و ۹۹/۷% بود. ادامه مطالعات در مقیاس کامل و صنعتی توصیه می گردد.