سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس – استادیار گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامرضا ایلاتی سراملو – دانشجوی دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
محمد کباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

عملیات تخلیه و بارگیری شناورها و عملیات هندلینگ و نگهداری تعلیقی کانتینرها درمحوطه انبار دو رکن اساسی از کلیت عملیات بندری درپایانه های کانتینری دریایی را شکل میدهند اقتضائات برنامه ریزی دراینپایانه ها به قدری گسترده و پیچیده است که نمی توان انتظار داشت دریک رویکرد بهینه سازی از سویی تمامی شاخصهای ارزیابی عملکرد پایانه به حداکثر میزان خود برسندو ازسوی دیگر همگی محدودیت های محیط واقعی به درستی لحاظ گردند طرح مسائل بهینه سازی با توابع هدفی نظیر حداقل کردن زمان بازگشت کشتی حداکثر کردن نرخ بهره برداری تجهیزات و امکانات پایانه برای مثال جرثقیل های دروازه ای جرثقیل های موقعیتهای چینش و فضای انبارش حداقل کردن تعداد جابجایی های زائد و غیربهره ور کانتینرها درمحوطه انبار ودراسکله و حداقل کردن ناسازگاری تجهیزات ساکن و متحرک نمونه هایی از این رویکردهای متفاوت می باشند. دراین مقاله ما به مرور کلی مسائل عملکردی موجود درت صمیم گیری های اجرایی پایانه های کانتینری دریایی در دو فاز عملیات شناور و ملیات محوطه انبار می پردازیم