سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوشین بیرجندی – دانشجوی دکترای تخصصی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
امید پوراسماعیل جانبازفومنی – کارشناس ارشد سازه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
حبیب اله یونسی – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پسابهای کاغذسازی دارای حجم زیاد و آلودگی بسیار بالایی هستند و فرآیند تصفیه این پسابها به خاطر تعدد آلایندهها و پیچیدگی ساختمان شیمیایی آنها یکی از مشکلترین و پیچیدهترین فرآیندهاست. در این تحقیق اثر ماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید PACl) جهت کاهش غلظت آلایندهها در پساب صنعت کاغذسازی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشهای لازم برای حذف آلایندهها طی فرآیند انعقاد و لخته سازی انجام پذیرفت و پارامترهای کدورت، اکسیژن خواهی شیمیایی pH ،(COD بهینه و غلظت بهینه ماده منعقد کننده PACl اندازهگیری شد. براساس نتایج به دست آمده، غلظت ۵۰۰ و mg/l PACl وpH اولیه پساب، ۶ بهینه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ماده منعقدکننده PACl قادر است ۹۶ درصد کدورت و ۹۹ درصد COD پساب کاغذسازی را کاهش دهد.