سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم تقی نژاد – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا –
سیدجعفر هاشمی –

چکیده:

دراین تحقیق خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های پرتقال ضدعفونی شده ضدعفونی – واکس و نمونه های شاهد طی ۳ ماه دوره انبار مانی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادکه تاثیر پوشش برتمامی صفات کیفی اندازه گیری شده درسطح ۱درصد معنی دار بوده است مقدار PH میوه ضدعفونی شده بدون واکس بطور معنی داری ( ۰۵ / ۰p< ( بیشتر از نمونه های دیگر بوده است بنابراین تیمار ضدعفونی مقاومت میوه را در برابر هجوم حملات قارچی افزایش داده است مقدار مواد جامد محلول و اسید قابل تیتر آب میوه با پوشش ضدعفونی واکس با گذشت دوره انبار مانی به ترتیب روند کاهشی و افزایشی داشته است که این می تواند نشان دهنده پدیده تخمیر درمیوه می باشد. بنابراین ضدعفونی با دستگاه مه پاش حرارتی توانسته است عمل ضدعفونی را به نحو مطلوبی انجام داده و ضمن حفظ کیفیت میوه درطی انبارداری مقاومت ان را دربرابر بیماریهای قارچی بالا ببرد.