سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساسان مددی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی شاه نظری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایمان نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

با توجه به بحران کمبود آب، استفاده مناسب و صحیح از منابع آب موجود امری ضروری است. توزیع عادلانه آب در مزارع جزء مسائل حساس در کشاورزی است. به منظور افزایش عملکرد شبکههای آبیاری آگاهی از وضعیت موجود شبکه ها ضروری میباشد. در این پژوهش از دستگاه اندازه گیری خودکار تراز آب به منظور تعیین عملکرد تحویل آب به کانال خاریک که یکی از کانالهای فرعی واحد عمرانی شماره ۱ است، استفاده شده است. این دستگاه که با سیستم التراسونیک کار می کند، مشکلات انجام دادهبرداری صحرایی را به میزان قابل توجهی پایین می آورد. با اندازه گیری تراز سطح آب، مقدار دبی تحویلی به آبگیر خاریک با استفاده از روابط دبی- اشل محاسبه میشود و از روی آن مقادیر شاخصهای راندمان،کفایت و پایداری تحویل به آبگیر تعیین شد. در نتیجه با استفاده از ابزار جدید و به خدمت درآوردن علوم دیگر در علم آبیاری، می توان به افزایش راندمان توزیع و تحویل بهموقع آب، که هدف اصلی شبکههای آبیاری است، کمک کرد.