سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کلثوم نادری – کارشناس ارشدمهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

باتوجه به محدود بودن منابع آب شیرین ومصرف سرانه آن به طورمتوسط حدود ۲۰۰ لیتر برای هرنفردرجامعه شهری و ۷۰ لیتردرجامعه روستایی، افزایش جمعیت، پیشرفت درشاخصهای زندگی، بی گمان این مقدارآب شیرین موجود و باهمین روشهای اغلب بیرویه ونامناسب درمصرف و بهره برداری از آن، با توجه به اینکه ایران ازجمله کشورهائی است که در منطقه خشک ونیمه خشک واقع گردیده وعلاوه برکم بودن متوسط بارش سالیانه درایران، باپراکنش زمانی ناهمگون ونامناسب آن نیز مواجه است. این مسایل به طورکلی پتانسیل کم آبی واحتمال خشکسالی رادرایران افزایش داده است.بنابراین باید به دنبال راهکارهائی برای مقابله با این بحران باشیم. که شیرین سازی آبهای شور و لب شور برای تأمین نیازآبی ازیک طرف و محدودیت منابع آب شیرین دردسترس از طرف دیگر، بهره گیری ازمنابع غیرمتعارف موجودهمچون منابع آب های شورو لب شور را مورد توجه قرارداده است. دراین راستا، شهرها ومناطقی که، با کمبود منابع آب شیرین سطحی و زیر زمینی مواجه بوده وعمدتاً در کنار دریاها و یا بر روی سفرههای آبشور یا لب شورقراردارند بایستی جهت تأمین آب مورد نیازشان ازاین منابع حداکثراستفاده را نمایند. لذا ستفاده از فن آوری ها و راه کارهای نوین، جهت تهیه وکاهش هزینه های تولید آب شیرین امری ضروری برای این مناطق محسوب میگردد. دراین مقاله ابتدا انواع روشهای بازیافت انرژی درفرآیند اسمزمعکوس معرفی، سپس باتوجه به معیارهای فنی و اقتصادی بهترین روش بازیافت به منظور بهینه سازی مصرف انرژی انتخاب میگردد. بابررسی روشهای فوق برای حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان پتانسیل کاربرد این ابزارها بازیافت مورد ارزیابی قرارگرفته ونتایج ارائه میگردد. تحقیقات ومطالعات فراوانی توسط افرادوسازمانها در دنیا باتوجه به افزایش جهانی قیمت انرژی جهت بهینه سازی مصرف انرژی واقتصادی نمودن نمکزدائی صورت گرفته است.