سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا خدابخشی – کارشناس مهندسی صنایع ، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
بهناز خدابخشی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،کارشناس مدیریت دانش پروژ

چکیده:

توسعه، حاصل فعالیتهای انسانی است و فعالیت های انسانی در راستای توسعه اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهند داشت.مناسب ترین راه حل توسعه همگام با حفظ محیط زیست (توسعه پایدار)، رعایت مبانی احترام به ارزش های محیط زیست و جامعه دربستر تصمیم سازی کلان کشور می شود. در بسیاری از کشورهای جهان کارشناسان محیط زیست به کمک ابزارها و روش های علمی کهعمدتاً از مبانی تخصصی مهندسی صنایع ریشه گرفته است؛ توانسته اند نقش شایسته ای در شناسایی و کنترل اثرات توسعه بر محیطزیست و مدیریت مناسب پروژه های محیط زیستی ایفا نمایند.در این مقاله، نگارندگان سعی دارند ضمن ارائه کاربرد ابزارهای مدیریتی مهندسی صنایع در کنترل پروژه های محیط زیستی ازشامل (EFQM) دو الگوی زیست محیطی مدل سرآمدی سازمانی ،(HSEQ) جمله اصول ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیتمدل تولید پاک تر و الگوی مدیریت سبز را معرفی نمایند. همچنین بمنظور افزایش اثربخشی انجام مطالعات زیست محیطی،راهکارهایی بر اساس بهره گیری از رویکردهای نوین مدیریت سبز در مهندسی صنایع از سوی نگارندگان پیشنهاد شده است.