سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزان فراز – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مریم رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه شهید بهشتی
کوروس یزدجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه زمین شناسی، شیراز، ایران

چکیده:

عصر انقلاب تکنولوژی، تمامی حوزههای علمی مختلف را بر این داشته تا به گونهای از حد و مرز خود فراتر رفته و از اطلاعات و ارتباطات موجود در این عرصهی دیجیتالی بهرهمند شوند. علم زمین شناسی نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره سعی شده است تا از دانشهای نوین سودمند گردد. دانش دادهکاوی، از جمله دانشهای در حال توسعهای است که پل ارتباطی بین رشتهای را فراهم میسازد. این علم فرآیندی پیچیده جهت شناسایی الگوهای صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی از داده میباشد، به طریقی که این مدلها برای افراد قابل درک باشند. پایگاه دادهای مرتبط در سدها خود عاملی برای بکارگیری این دانش در تحلیل و بررسی اینگونه دادهها میباشد، بدین منظور در این تحقیق با توجه به نظریههای مختلفی که پیرامون ارتباط و عدم ارتباط بین مقادیر اندازهگیری شدهی خورند سیمان و لوژن وجود دارد، با استفاده از مزایای دانش دادهکاوی میتوان همخوانی میزان خورند سیمان از مقادیر لوژن را در عملیات تزریق، با دخیل کردن پارامترهایی نظیر زاویهی گمانه، نوع رفتار هیدروژئومکانیکی، عدد لوژن و عمق گمانه، پیشبینی نمود و الگویی جدید در این زمینه ارائه داد.