سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وجیهه مشعوف – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدرضا مهرنیا – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور،ایران

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که براساس تغییرات منطقه و تفسیر دادههای ژئوفیزیک هوایی به تجزیه و تحلیل الگوهای زمین ساختی و شناسایی سامانه های گسلی پنهان در استان قزوین پرداخته شود. دادههای خام با استفاده از نرم افزارOasis montaj پردازش شده است. این کار برمبنای استخراج فابریک ها و شناسایی الگوی تغییر شدت میدان فراهم میشود. سپس با استفاده از مقایسه آنها با موقعیت زمینلرزه های ثبت شده دستگاهی و تاریخی و همچنین شواهد صحرایی و تفسیر تصاویر ماهوارهای موقعیتگسلهای پنهان استان ترسیم شدهاند. این مطالعه نشان میدهد که خطوارههای رسم شده با ساختارهای سطحی زمینشناسی باهمدیگر همخوانی دارند. تطابق مناسب خطوارههای بدست آمده با رومرکز زمین لرزهها، وجود گسلهای پنهان در برخی بخش های منطقه مورد نظر را تائید مینماید. ضرورت دارد به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی گسلش سطحی و یا زمین لرزه های آتی تمهیدات لازم در توسعه تاسیسات حیاتی در شهر قزوین به عنوان یک شهر صنعتی در نظرگرفته شود.