سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس روغن چراغی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS
کاظم رنگزن – دانشیار گروه سنجش از دور وGIS
موسی مسکرباشی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده زراعت و اصلاح نباتات، دانش
محسن مرادزاده – کارشناس ارشد

چکیده:

این مطالعه بر روی گندم زراعی(Triticum sativum کشت شده در مزرعه شماره ۱ گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردیده است. از داده های انعکاسی فراطیفی بدست آمده توسط دستگاه طیف سنج فیلد اسپک ۳ و مقادیر واقعی رطوبت نمونه های گندم جهت برآورد نیاز آبی گندم استفاده شده است. داده های طیفی در ۶ مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد زمستانی از آذر ماه ۱۳۸۸ تا اواخر فروردین ماه ۱۳۸۹ از برگ گندم استخراج شده اند. پس از برقراری رگرسیون بین داده های انعکاس طیفی در محدوده طول موجی۲۵۰۰-۳۵۰نانومتری طیف الکترومغناطیسی و رطوبت واقعی گندم مشاهده شد بیشترین ضریب همبستگی بین این دو پارامتر ۰٫۸۷۷-بوده که در طول موج ۱۵۲۵ نانومتر وجود دارد. بنابراین به منطور تخمین میزان رطوبت می توان از رابطه خطی که در این طول موج بین میزان انعکاس و رطوبت گندم برقرار است استفاده کرد