سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم منصوری شوازی – دانشجویان ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد
فاضل شاکری – دانشجویان ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد
علی سرکارگر اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

رشد شهری یک پدیده مهم جهانی می باشد که تحت تأثیر عوامل محیطی، انسانی، اقتصادی و سیاسی روی می دهد. این رشد با تغییرات کاربری های اراضی شهری همراه است که از مهمترین آن ها تغییرات فضای سبز است. امروزه فضای سبز شهری بعنوان یک عنصر مهم و حیاتی در برنامه ریزی شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به همراه رشد شهر ها، دستخوش تغییر می باشد. ارزیابیِ نسبت تغییرات فضای سبز در طی دوره های زمانیِ متفاوت، میزان و پراکندگی این تغییرات را آشکار می سازد. در حال حاضر با پیشرفت های انجام گرفته در تکنولوژی سنجش از دور و تولید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک طیفی و مکانی بالا و همچنین توسعه تکنیک های پردازش تصویر، امکان ارزیابی تغییرات فراهم شده است. مقاله حاضر نمونه ای از کاربردهای تکنولوژی سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع شهری است که در آن تغییرات فضای سبز شهر یزد در طی دوره زمانی ۱۲ ساله (۲۰۱۰-۱۹۹۸) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور تصاویر سنجنده TM و ETM+ ماهواره لندست مورداستفاده قرار گرفت و کشف تغییرات با استفاده از شاخص NDVI تهیه شد. ارزیابی نتایج نشان می دهد فضای سبز شهری یزد در طی دوره مورد مطالعه بیش از ۲۶% کاهش داشته است و سرانه آن از حدود ۲۳/۲ مترمربع در سال ۱۹۹۸ به ۱۲/۸ مترمربع در سال ۲۰۱۰ رسیده است.