سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیده آلیانی – ۱کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه آزاد
یونس نوراللهی – ۲استادیار گروه مهندسی انرژی، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد ا
ساسان بابایی کفاکی – ۳استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت های انسانی در قسمتهای مختلف به عنوان اطلاعات پایه برای برنامه ریزی های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان تکنیک سنجش از دور به دلیل ویژگی های خاصی خود در ارائه سریع و ارزان اطلاعات پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحقیق حاضر نیز با هدف استخراج کاربریهای اراضی منطقه شکار ممنوع ناو اسالم، از تصویر LISSIII ماهواره IRS مربوط به سال ۱۳۸۶ با قدرت تفکیک مکانی ۲۴ متر استفاده شده است. در مرحله پیش پردازش تصحیح رادیومتریک و تصحیح هندسی انجام گرفت. در مرحله پردازش ابتدا اقدام به تولید باندهای جدید گردید و سپس باندهای مناسب برای طبقه بندی تصویر مورد نظر انتخاب شد و نیز با انجام نمونه برداری های میدانی و کاربرد GPS اقدام به تعیین نمونه های تعلیمی برای کلاس های مورد انتظار گردید و با استفاده طبقه بندی نظارت شده و روش حداکثر احتمال نقشه کاربری اراضی از روی تصویر ماهواره ای تهیه گردید. پس از پایان مراحل طبقه بندی تصویر، اقدام به انجام ارزیابی دقت و تعیین دقت طبقه بندی گردید و صحت کلی ۹۰ درصد و ضریب کاپای ۸۵٫۵۳ درصد برای تفکیک کاربریها به دست آمد. نتایج نشان دهنده قابلیت داده های IRS در تهیه نقشه کاربری اراضی می باشد.