سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اعظم اردستانی – کارشناس ارشد روشهای حمل و نقل ریلی مدیریت حمل ونقل، بخش بهینه سازی مص

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات درتمامی بخشهای زندگی نفوذ کرده و عملاً با گسترش سطح انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری را در این عرصه ها افزایش داده است. فناوری اطلاعات با قابلیت رهایی از قید زمان و مکان تاثیر قابل ملاحظهای بر سیستمهای حمل و نقل گذاشته است؛ از آن جمله می توان به ایجاد و گسترش سیستم های هوشمند حمل و نقل، سیستمهای مکان یابی جهانی و سیستمهای ردیابی وهدایت وسایل نقلیه اشاره کرد. مهم ترین دستاورد این سیستمها، بهبود برنامه ریزی و زمان بندی حمل و نقل، بهبود و ارتقا مدیریت حمل و نقل، افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان، ارتقا ظرفیت جادهها وبزرگراهها و کاهش ترافیک و تصادفات و همچنین کاهش مسافرتها و تسهیل و افزایش مبادلات خواهد شد. پیشرفت صنعت حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته منجر به تولید سیستمهای هوشمند حمل و نقل شده است؛ که در این مقاله کاربرد سامانه های هوشمند حمل و نقلITS) که اصطلاحی کلی برای کاربرد ترکیبی فناوری ارتباطات، کنترل و پردازش اطلاعات در سیستم حمل و نقل می باشد، جهت حلمشکلات؛ عابران پیاده که اصطلاحاً پیاده روی هوشمند نامیده می شود، تشریح می گردد. استفاده از سامانه های هوشمند حمل و نقل باعث نجات جان انسانها، صرفهجویی در زمان، پول، انرژی و منافع زیستمحیطی می گردد، این سیستمها باعث برقراری امنیت عابران پیاده و تشخیص مشکلات فضاهای تردد آنها شده و استفاده از وسایل تحلیلی و آنالیزی در این حوزه امکان فهم بهتر و تشخیصاین مشکلات را بهطراحان و مهندسان می دهد؛ همچنین پردازش دادههای حاصله در این تحقیق می تواند به ارزیابی متقابلی در این زمینه منتج شده و منجر به کاهش تعداد اتفاقات ناگهانی عابران پیاده شود. وظیفه کلیسامانه های هوشمند حمل و نقل بهبود تصمیم گیری (اغلب به صورت بههنگام) برای کنترل کنندههای شبکه حمل و نقل و دیگر کاربران و در نتیجه بهبود کاربرد کلی سیستم حمل و نقل می باشد