سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
سولماز مرادپور – کارشناسی ارشد زلزله
کاظم شاکری – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

درسالهای اخیر جرم میراگر تنظیم شده TMD به عنوان ابزاری جهت کنترل پاسخ سازه ها تحت اثر باد و زلزله بطور گسترده مورد بررسی و استفاده قرارگرفته است در اکثر تحقیقات قبلی در مورد کاربرد TMD بررسی ها برروی سازه های با رفتار خطی بوده و کارایی جرم میراگر در کاهش پاسخ لرزه ای سازه های با رفتار غیرخطی کمتر مورد توجه بوده است با توجه به ورود سازه ها به ناحیه غیرخطی در زلزله های شدید در این تحقیق هدف بررسی عملکرد جرم میراگ MD در بهبود رفتار لرزه ای سازه های فلزی با رفتار غیرخطی می باشد بدین منظور سازه های فلزی خمشی با تعداد طبقات مختلف و مجهز شده به MD با استفاده از نرم افزار Opensees تحت اثر زلزله های دورگسل و نزدیک گسل با حداکثر شتاب زمین مختلف تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی غیرخطی شده و برای درصد جرمهای مختلف md میزان کاهش در پاسخ های سازه نظیر ماکزیمم تغییر مکان جانبی نسبی و جذر میانگین مربعات RMS تغییر مکان جانبی نسبی تعیین گردیده است.