سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح الله ویسی ناب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه محقق اردبی
عطا غفاری گیلانده – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه محقق اردبیلی
محمدحسن یزدانی – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روشهای آماری به بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل از لحاظ شاخص آموزشی بپردازیم.جهت انجام این پژوهش شهرستان استاناردبیل که شامل ۹ شهرستان بوده اند، انتخاب شده اند و بر اساس آخرین آمار در دسترس) ۵۸۳۱ ( وضعیت توسعه یافتگی و رتبه هر کدام از شهرستان ها از لحاظ شاخص آموزشی مشخص شده است. در پژوهش حاضر تکنیک Topsisبه عنوان یکی از روش های چند معیاره در تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق در قالب شاخص آموزشی )که شامل ۳ متغیر( بوده جهت رتبه بندی و درجه بندی توسعه آمورشی شهرستان ها به کار گرفته شد است. نتایج این پژوهش بیانگرآن است که شهرستان اردبیل با ) ۰/۵۶امتیاز )دارای رتبه ۵ به لحاظ شاخص آموزشی( و با توجه به مرکزیتشهر اردبیل به لحاظ سیاسی- اداری به عنوان قطب رشد منطقه، امکانات، خدمات و نیروی انسانی متخصص را از نواحی پیرامونی به سمت خود جذب کرده و به این ترتیب برتری و تفوق آن بر ساختار فضای استان حفظ شده است.