سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – دانشیار ژئومرفولوژی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

درایران مرکزی دریاچه های متعددی وجود دارد که بصورت حوضه انتهایی در قلمرو خشک و نیمه خشک می باشند درحال حاضر تبخیر از این دریاچه ها از میزان آب ورودی بیشتر است در نتیجه کانیهای محلول که دردوره های مرطوبتر وارد این حوضه ها شده است براثرادامه خشکی رسوب می نمایند و زونهای متعدد از کانیهای تبخیری ایجاد می کنند این دریاچه های شور پلایا نامیده می شود دریاچه مهارلو در استان فارس دریک فرونشست ناودیس مانندشکل گرفته که گسل سروستان از آن می گذرد و حرکات این گسل به ویژه از زمان پلیستوسن پسین به بعد موجب تشکیل این فرونشست ناودیس مانند شده است شرایط اقلیمی و همچنین شرایط زمین شناسی آن سبب شده است که این دریاچه به شکل پلایا تحول یابد این پژوهش با هدف شناسایی زونهای تبخیری اطراف دریاچه مهارلو با استفاده ازنقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ داده های ارتفاعی Aster تصاویر ماهواره ای ETM+ نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰ و مشاهدات میدانی انجام شده است.