سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساردو – عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت
سعید سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سلاجقه – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تکنیکهای RS GIS کاربرد بسیارگستردها ی درعلوم زمین دارند نقش آنها درمطالعات علوم محیطی انکارناپذیر است شناخت کاربری اراضی مناطق وسیع بصورت میدانی بسیارسخت و زمان براست به همین دلیل استفاده ازنرم افزارهای RS,GIS می توانددرطرح های آمایش سرزمین که براساس کاربری اراضی منطقه صورت می گیرد بسیاردقیق و مفید باشد دراین مطالعه از تکنیکهای RS,GIS درحوزه سدجیرفت به منظور تهیهنقشه کاربری اراضی استفاده شده است دراین تحقیق از تصاویر ماهواره land sat سنجنده ETM+ استفاده شده است که نتایج نشان داد قسمت اعظم منطقه را عارضه های رخنمون سنگی و خاک لخت پوشانده و اراضی مرتعی و جنگلی دررتبه های پایین ترقرار دارند و همچنین برای تعیین میزان صحت طبقه بندی و نقشه های تولیدی پس از طبقه بندی با واقعیت های زمینی که با استفاده از GPS موقعیت آنها ثبت گردید مورد کنترل قرارگرفت وبا ایجاد جدول ماتریس خطا جدول صحت طبقات مختلف تعیین گردید کاپای کلی دراین مطالعه برای داده های ماهواره ای ۸۵ درصد و دقت کلی ۸۴ درصد برآورد شد که نشان از صحت بالای طبقات اراضی استخراج شده بود.