سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا هیبتی – دانشجوی دکترا، مسئول بخش ژئومتیکس مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی
مهرداد قدرت – کارشناسی ارشد تکتونیک،کارشناس بخش پژوهش و انفورماتیک، مرکز ملی مطال
میلاد قدرت – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در شاخه های مختلف علوم زمین کاربرد های فراوانی دارد . طرح های GIS جهت ته یه نقشه ه ای زمین شناسی را می توان به سه مرحله اصل ی برداشت های صحرایی ، ورود ، آماده ساز ی لا یه ه ای اطلاعا تی و دسته بند ی آنه ا و ترکیب وتلف یق داده ها تقسیم کرد.در نهایت با استفاده از داده های سطحی و زیر سطحی در محیط Arc gis مقطع عرضی در مسیر های عمود بر روند ساختاری منطقه تهیه می شود . در کلیه مراحل تهیه نقشه RS GIS, به عنوان مهمترین ابزار در خدمت کارشناس می باشد .تشخیص واحد های لیتولوژیک، بارزسازی خطواره ها و شکستگیها،تعیین مرز چین خوردگی با دشت ، تغییرات در توپوگرافی شامل تشکیل گودی ها یا برجستگی های ایجاد شده توسط فعالیت های تکتونیکی ، تعیین الگوی آبراهه ه ا، تغییر مسیر محور چین خوردگی ها و تشخیص اشکال ژئومورفولوژیکی خاص ( مثل اشک ال تک شیب ،کواستا، ریختار پلکانی، دره های طولی و عرضی ) و… را می توان با استفاده از تصاویر ماهواره ای DEM و DTM و Hillshade و… با استفاده از تکنیک های GIS و RS قابل تشخیص می باشد.