سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرنوش علی پور شهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن، دانشگاه تهرا
حسین معماریان – استاد، دانشکده معدن دانشگاه تهران
بهزاد تخم پی – استادیار، دانشکده مهندسی نفت،معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود،
محمد جودی نصرا…. بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی نفت،معدن

چکیده:

در این پژوهش، به منظور زو نبندی چاه های نفتی و تفکیک بخ شهای مختلف مخزنی براساس ویژگی های پتروفیزیکی از روش های خوشه بندی و دست هبندی و نیز مفهوم راک تایپ پتروفیزیکی استفاده شده است. راک تایپ هایی که براساس ویژگی های پتروفیزکی، خصوصا براساس رفتار سیال دورن سنگ، مانند تخلخل، تراوایی، فشار موئینه و اشباع یا اشبا عهای کاه شناپذیر از یکدیگر تفکیک شده اند، را راک تایپ های پتروفیزیکی می گویند. بررسی رفتار سیال در سنگ بر مبنای قوانین دارسی و پواسلی انجام می شود. براساس این قوانین، برای محاسبه راک تایپ های پتروفیزیکی توسط تخلخل و تراوایی معمولا از دو رابطه شاخص کیفیت سنگ و معادلات وینلند استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از شاخص کیفیت مخزن و چاه نگارهای پتروفیزیکی و نیز روش خوش هبندی گوستافسون کسل ابتدا داده های مغزه های حفاری یکی از میادین نفتی در فروافتادگی دزفول واقع در جنوب ایران به پنج راک تایپ پتروفیزیکی مختلف تفکیک شدند. سپس با استفاده از روش خوشه بندی فضایی مبتنی برچگالی باکاربرد برای نویز DBSCAN یک روش دست هبندی طراحی شده و داده های چاه نگار نیز به پنج بخش مجزا، دسته بندی شدند. روش فوق، با بررسی ویژگی های پتروفیزیکی و یافتن روابط مشخص بین تخلخل و تراوایی امکان زون بندی دقیق تر مخزن را فراهم م یکند.