سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی خلیلی – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل
حسن خاکسار – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران
امیررضا نیک کار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد جنوب

چکیده:

کمبودفضای پارک مناسب ازیکسو و افزایش روزافزون تعدادخودروها درشهرهای بزرگ شرایط نامناسبی را خصوصا درساعات اوج ترافیک باعث شده است برای حل این مشکل گزینه احداث پارکینگ های همگانی مکانیزه یکی ااز راهکارهای پی شروی مدیران عمران شهری درمواجهه با این چالش می باشد پارکینگهای مکانیزه از مهمترین تسهیلات حمل و نقل درشهرها محسوب میشود و جایگاه آن درمطالعات جامع و ساماندهی ترافیک شهرها از اهمیت بالایی برخوردار است دراین مقاله ضمن معرفی سیستم پارکینگ مکانیزه شهری به بیان فاکتورهای موثر درمکان یابی پارکینگهای مکانیزه درسطح شهر پرداخته می شود تهیه و توزیع پرسشنامه وزن دهی و معرفی شاخهای احداث پارکینگ مکانیزه از سوی کارشناسان حمل و نقل و ترافیک مرحله بعدی انجام این پژوهش بود درادامه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس مکان یابی احداث پارکینگ مکانیزه درسطح منطقه ۸ شهرداری تهران به عنوان مطالعه موردی بررسی و ارزیابی قرارگرفت .