سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین هاتفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی
خسرو حسینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

در ارتباط با ظهور چشمه و تشکیل منابع آبی در مناطق مختلف عوامل متعددی دخیل میباشند. از عمده این عوامل میتوان به وضعیت واحدهای سنگشناسی، شیب، میزان نزولات جوی، توپوگرافی، ویژگیهای ژئومورفولوژی شبکه زهکشی و سطوح شکستگی و گسلها اشاره نمود. در تحقیق حاضر از تصویر ماهوارهای Landsat7 ETM+ وهمچنین نقشههای زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ ، توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ ورقه سمنان و مدل ارتفاعی رقومی منطقه و با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور وGISلایههای مورد نظر شامل فراوانی چشمهها، شیب، شبکه زهکشی، توپوگرافی و خطوارههای محدوده حوضه آبخیز شهر مهدیشهر تشکیل گردیدند. سپس ارتباط هر یک از این عوامل با لایه فراوانی چشمهها مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین ترتیب مشخص گردید که بین لایههای هیپسومتری و خطواره های منطقه با لایه فراوانی چشمهها حداکثر ارتباط وجود دارد. بنابراین میتوان از این لایهها جهت شناسایی مناطق با پتانسیل منابع آبی استفاده نمود.