سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا مهدیزاده اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مسعود شفافی زنوزیان –
حمید توکلی پور –
بهاره رجبی بخشنده –

چکیده:

ایزوترم های جذب سه نوع آردگندم با میزان سبوس مختلف دردماهای ۵و۲۵و۴۵ درجه سانتی گراد با استفاده از روش وزن سنجی استاتیکی درمحدوده فعالیت آبی بین ۰/۱ تا ۰/۸ تعیین شد براساس طبقه بندی BET ایزوترمهای جذب بدست آمده درموردهر سه نوع ارد دارای خصوصیات نوع II بوده و به شکل سیگموئیدی نشان داده شدند. با افزایش دما جذب در هر فعالیت آبی کاهش یافت مقدار آب تک لایه با استفاده از معادلات گب و بت اصلاح شده تخمین زده شد که با افزایش دما مقدار آب تک لایه کاهش یافت اعداد تجربی با استفاده از هشت مدل ریاضی هندرسون هالسی فرو – فونتان گب بت اصلاح شده پلگ اسمیت و ازوین برازش شد. با بررسی های پارامترهای آماری مثل ضریب تبیین R2 مجموع مربعات باقیمانده RSS و خطای معیار برآورد SEE پلگ بهترین پیش بینی را درمورد مقدار رطوبت تعادلی هر سه نوع آرد ارایه داد