سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا ارین نژاد – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
مریم شاپوری –
داریوش خادمی –
ساناز کامل – دانش اموخته رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

نگهداری تقریبا همه مواد غذایی درکشورهای صنعتی ودرحال توسعه برپایه ترکیبهایی از چندین عامل نگهدارنده نظیر حرارت دهی، سرد کردن فعالیت ابی ، اسیدیته، پتانسیل اکسیداسیون و احیا نگهدارنده ها فلور رقابتی می باشد که پایداری و ایمنی میکروبی و همچنین خصوصیات حسی و تغذیه ای این مواد غذایی را تامین می کند این موضوعش نه تنها برای غذاهای سنتی بلکه در عین حال برای محصولا ت جدید نیز صحیح می باشد اما اساسا د رمحصولات سنتی اغلب هر دل های تجربی به کار رفته است در حالیکه برا ی ماد غذیی جدید به طور فراینده ای تکنولوژی هردل به طور اگاهانه مورد استفاده می باشد در کشورهای د ر حال توسعه کاربرد تکنولوژی هردل برای نگهداری مواد غذایی که بدون نیاز به سرد کردن پایدار و ایمن باشند اختصاص دارد و از جذابیت بیشتری برخوردار می باشد. به کارگیری اگاهانه تکنولوژی هردل بطور وسیعی در حال پیشرفت و توسعه در کل دنیا می باشد.