سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سودابه نامدارزنگنه – دکتری مهندسی صنایع، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا س
فاطمه کریمی – دانشجوی کارشاسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا س

چکیده:

این مقاله با هدف توسعهی عملکرد کیفیت ( QFD ) در اولویتبندی راهکارهای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، تهیه شده است. تکنیک QFD یکی از ابزارهای بهبود کیفیت در بخشهای تولیدی و خدماتی است. این تکنیک با در نظر گرفتن خواستههایکلیدی، بهبود کیفیت را در پی خواهد داشت. غالباً، نیازمندیها به صورت مبهم و کیفی بیان میشوند، از این رو، نمی توان به ویژگیهای دقیق مد نظر آنها پیبرد. بنابراین، توسعهی عملکرد کیفیت فازی برای ترجمهی مؤثر نیازها به راهکارها در محیطفازی، کاربرد گستردهای دارد. سازمانهای حفاظت از محیط زیست میتوانند با شناسایی ویژگیهای مطلوب زیست محیطی ویافتن راهکارهای برآوردن آنها، کیفیت خدمات خود را بهبود داده و با اولویتبندی ارائه شده توسط این رویکرد علاوه بر تخصیص بهینه منابع، رضایت بیشتری را در پی داشته باشند. در این مقاله، به عنوان نمونه چالشهای پیشرو در حفاظت از محیط زیستدریای خزر، از جمله فرسایش در تنوع زیستی، کاهش ماهیها، گونههای مهاجم و … را شناسایی نمودهایم و سپس راهکارها لازمبرای برآوردن این ویژگیها را بیان کردهایم. این مشخصات در خانهای موسوم به خانهی کیفیت قرار داده شده و پس از معرفی رویکرد FQFD ، به اولویتبندی راهکارها پرداختهایم و دریافتیم که برخی راهکارها از قبیل تدوین استراتژی پایدار در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی، جلوگیری از دفع موائد زائد جامد و مواد سمی و حفاظت در برابرتخلیهی نفت استفاده شدهی کشتیها، به ترتیب اولویتهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند