سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زلیخا صادقی – کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)
نسیم محمدی – کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:

تمثیل، نوعی خیالپردازی شاعرانه یا لفاظی تزییناتی یا ادبی نیست، بلکه وسیله ایقدرت مند برای شکل دهی به ادراک و تجربه انسان شنونده است. یکی از جنبههای بسیار مهم تمثیل که آن را به ابزاری قدرتمند برای روان درمانگری مبدل میسازد این است که تمثیل به روان درمانگر این امکان را می دهد تا مفاهیم پیچیده وغامض را که توضیح و تبیین آنها برای مراجع بسیار دشوار می نماید، به شکل کاملاعینی و ساده بازآفرینی کند. در نتیجه تفسیر امکان ارزشیابی مجدد تفسیر درخصوص مفهوم اولیه را فراهم می سازد.