مقاله کاربرد تلفیقی کود های شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای در منطقه رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد تلفیقی کود های شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای در منطقه رشت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزوسپریلیوم
مقاله پروتئین
مقاله ذرت علوفه ای
مقاله سودوموناس
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم قوچی زکیه
جناب آقای / سرکار خانم: محسن آبادی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرقانی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه کاربرد تلفیقی کود های شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای سینگل کراس ۷۰۴، آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. تیمار های آزمایش شامل شاهد، کود شیمیایی (۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن+۴۰ کیلوگرم در هکتار فسفر)، کود دامی (۲۸ تن در هکتار)، کود زیستی (Pseudomonas fluorescens+Azospririllum brasilense)، ۵۰% کود شیمیایی+زیستی، ۷۵% کود شیمیایی+زیستی، ۵۰% کود شیمیایی+۵۰% کود دامی، ۲۵% کود دامی + ۲۵% کود شیمیایی+زیستی، ۷۵% کود دامی+زیستی و ۵۰% کود دامی + زیستی بود. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار کود شیمیایی خالص و ۵۰% کود شیمیایی+۵۰% کود دامی از لحاظ عملکرد علوفه تر، عملکرد ماده خشک، وزن خشک برگ، ساقه، شاخص سطح برگ و سرعت رشد گیاه اختلاف معنی داری نداشتند. عملکرد علوفه خشک تیمار های کود شیمیایی خالص و ۵۰% کود شیمیایی+۵۰% کود دامی به ترتیب ۱۹۲۳۵ و ۱۶۱۷۵ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج عملکرد کیفی نیز نشان داد که بیشترین عملکرد پروتئین، عملکرد کربوهیدرات محلول در آب، خاکستر، فیبر و فیبر محلول در شوینده اسیدی از تیمار-های کود شیمیایی خالص و تیمار ۵۰% کود دامی+۵۰% کود شیمیایی، ۷۵% کود شیمیایی+زیستی و ۵۰% کود شیمیایی+زیستی حاصل شد. با توجه به نتایج این پژوهش، امکان کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و دامی بدون کاهش قابل ملاحظه در عملکرد کمی و کیفی وجود دارد و می توان با کاربرد تلفیقی کود ها، در راستای کاهش هزینه های تولید و رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف کود های شیمیایی گام موثری برداشت.