مقاله کاربرد تفاله میوه زیتون، کود دامی و کودهای شیمیائی نیتروژن دار در کنترل گل جالیز (.O. aegyptiaca L) در حضور آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد تفاله میوه زیتون، کود دامی و کودهای شیمیائی نیتروژن دار در کنترل گل جالیز (.O. aegyptiaca L) در حضور آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل جالیز
مقاله آفتابگردان
مقاله نیتروژن
مقاله تفاله زیتون
مقاله کود آلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجوهی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جم نژاد منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: معاونی پیام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر استفاده توام کود آلی و کود های نیتروژن دار بر جوانه زنی و رویش گل جالیز آزمایشی در شرایط گلدانی و به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهریار اجرا گردید. عامل اول شامل تیمار شاهد، کود دامی و تفاله زیتون بود. عامل دوم شامل فرم های مختلف کود شیمیایی حاوی نیتروژن در شش سطح مشتمل بر تیمار شاهد یا عدم مصرف کود نیتروژن، سولفات آمونیم، فسفات آمونیم، نیترات پتاسیم، اوره، نیترات آمونیم بود. میزان مصرف تمام انواع کودهای حاوی نیتروژنه جز تیمار شاهد به میزان سه قسمت در میلیون بود. نتایج این بررسی نشان داد اثر مصرف کود دامی بر وزن خشک گل جالیز در سطح یک در صد معنی دار بود و باعث افزایش شاخص های رویشی گیاه آفتابگردان گردید. تفاله زیتون سبب کاهش معنی دار وزن خشک گل جالیز و تعداد گیاه انگل و نقش کاهش دهنده ای بر شاخص های رویشی و عملکرد آفتابگردان داشت. هیچ یک از کودهای شیمیائی نتوانستند به طور همزمان سبب کاهش رشد گل جالیز و افزایش شاخص های رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان شدند.